جشن بزرگ اَدبستانی ها

فارغ التحصيلی آغاز یک پایان است،  آغازی روشن برایتان آرزومندیم.
 

جشن بزرگ اَدبستانی ها در تلار گلستان-4خرداد 96