بازدید

یکشنبه / ۱۹دی
بازدید دانش آموزان ادبستانی از کارخانجات گروه تولیدی اشی مشی ونهالستان لاکان وابسته به اداره کل منابع طبیعی استان گیلان

یکشنبه / ۱۹دی
بازدید دانش آموزان ادبستانی از کارخانجات گروه تولیدی اشی مشی ونهالستان لاکان وابسته به اداره کل منابع طبیعی استان گیلان

گزارش تصویری